top of page

Working Mothers

Public·25 members

Bakı Apellyasiya Məhkəməsindən vətəndaşlara xidmət göstərilməsi üçün yeni addım - “Qaynar Xətt”


Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Qaynar Xətt: Nədir və Necə İstifadə Edilir?
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Haqqında Qısa Məlumat
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının apellyasiya instansiyasıdır. Bu məhkəmə, Bakı şəhəri və Abşeron rayonunun ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrində fəaliyyət göstərən hakimlərin və prokurorların işlərinin nəzərdən keçirilməsi ilə məşğuldur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi, 2005-ci ilin 1 noyabrında yaradılmışdır. Məhkəmənin sədri Vüqar Mammadovdur.
bakı apellyasiya məhkəməsi qaynar xəttBakı Apellyasiya Məhkəməsinin Təşkili və Vəzifələri
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin təşkili, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına və beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq, Bakı şəhəri və Abşeron rayonunda qanunun hökmünü təmin etmək, hakimlər və prokurorlar arasında yaranan münasibətləri nizamlayaraq, hüquq mühafizə rolunu yerinəyetirməkdir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin vəzifələri isə aşağıdakılardır:


 • Bakı şehri və Abşeron rayonunda fasiləsiz olaraq mülki, cinayi, administrativ və digər işlər üzrə apellyasiya şikayetlərini qarşılayaraq, onları nizamnamyaya uyğun olaraq araşdırmaq və hüquqi qararlar vermək; • Mülki, cinayi, administrativ və digər işlər üzrə apellyasiya şikayetlərinin icrasını nazorat etmək və icraçı orqanlarla Ədalat Nazirliyinin Əmrlilrinin İcra Dövlәt Xidmәtinin riyaziyyatını tәmin etmәk; • Hakimlәrin vә prokurorların fәaliyyәtindә yaranan hüquqi problemlәri hәll etmәk üçün mәslәhәtlәşmәk, tәlimatlar vermәk vә tövsiyәlәr bildirmәk; • Mülki, cinayi, administrativ vә digәr işlәr üzrә apellyasiya şikayetlәrinin statistikasını apararaq, mәhkәmәnin faliyyәtinin effektivliyini yükseltmәk; • Mülki, cinayi, administrativ vë digërl işlër üzrë apellyasiya şikayetlërinin elektron formada qeydiyyatını tëmin etmek;ə ilə əlaqə saxlayaraq, onların fikirlərini və təcrübələrini öyrənmək;


Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Veb Səhifəsi və Sosial Şəbəkələri
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin rəsmi veb səhifəsi adresində yerləşir. Bu səhifədə məhkəmənin tarixi, təşkili, vəzifələri, strukturu, sədri, hakimləri, prokurorları, əməkdaşları, qanunvericiliyi, xəbərləri, elanları, statistikası, foto və video materialları kimi mühüm məlumatlar mövcuddur. Habelə, bu səhifədən mülki, cinayi, administrativ və digər işlər üzrə apellyasiya şikayetlərini elektron formada təqdim etmək mümkündür.


Qaynar Xəttin Yaranma Səbəbi və Məqsədi
Qaynar xətt, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 2019-cu ilin 1 iyulunda tətbiq etdiyi bir yenilikdir. Bu yenilik, məhkəmənin fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, məhkəməyə müraciət edən vətəndaşların hüquqlarının daha da qorunması, məhkəmə ilə əlaqələrinin daha da asanlaşdırılması məqsədilə edilmişdir. Qaynar xəttin yaranmasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında hakimlər sisteminin inkişafı istiqamətində tədbirlər haqqında Fərmanı və Azərbaycan Respublikasının Ədalət Nazirliyinin 2019-2023-cü illər üçün Strateji İnkişaf Planının icrası rol oynamışdır.


Qaynar Xəttin Funksiyaları və Faydaları
Qaynar xəttin funksiyaları və faydaları aşağıdakılardır:


 • Qaynar xətt, mülki, cinayi, administrativ və digər işlər üzrə apellyasiya şikayetlərini qarşılayaraq, onların qeydiyyatını aparır, müraciətçilərə lazım olan məlumatları verir, onların suallarını cavablandırır və tøkliflærini qeyd edir; • Qaynar xətt, müraciətçilərə apellyasiya şikayetlærinin hazırlanması, tæqdim edilmæsi vë nizamnamyaya uyğun olaraq araşdırılması ilæ müvafiq qanunvericiliyi tæqdim edir; • Qaynar xətt, müraciætçilæræ apellyasiya şikayetlærinin icrasının nazoratını tæmin edir vë icraçı orqanlarla Ədalæt Nazirliyinin Əmrlilrinin İcra Dövlәt Xidmәtinin riyaziyyatını izah edir; • Qaynar xәtt, müraciәtçilәrә apellyasiya şikayetlәrinin elektron formada tәqdim edilmәsi imkanını yaradır; • Qaynar xәtt, müraciәtçilәrә apellyasiya şikayetlәrinin vәziyyәti barәdә operativ mәlumat verir; • Qaynar xәtt, müraciәtçilәrә Bakı Apellyasiya Mәhkәmәsinin faliyyәti ilә bağlı suallarını cavablandırır vә onlarla dialoq aparır.Qaynar Xəttin Statistikası və Geri Bildirimi
Qaynar xəttin statistikası və geri bildirimi, qaynar xəttin fəaliyyətinin nəticələrini və istifadəçi raziyyatını göstərən mühüm göstəricilərdir. Bu göstəricilər, qaynar xəttin effektivliyini, problemlərini və inkişaf perspektivlərini dəyərləndirmək üçün istifadə olunur.


bakı apellyasiya məhkəməsi çağrı mərkəzi


bakı apellyasiya məhkəməsi ünvan və telefon


bakı apellyasiya məhkəməsi qaynar xətt nömrəsi


bakı apellyasiya məhkəməsi şikayət formu


bakı apellyasiya məhkəməsi elektron müraciət


bakı apellyasiya məhkəməsi hakimləri siyahısı


bakı apellyasiya məhkəməsi iş saatları


bakı apellyasiya məhkəməsi son xəbərlər


bakı apellyasiya məhkəməsi prosesual qaydalar


bakı apellyasiya məhkəməsi süründürməçiliyin aradan qaldırılması


bakı apellyasiya məhkəməsi şikayetlere cavab verir


bakı apellyasiya məhkəməsi icraatının effektivliyi


bakı apellyasiya məhkəməsi faliyyetinde şeffaflığın artırılması


bakı apellyasiya məhkemei zavodlar ve diger neqativ hallar


bakı apellyasiya měhkěmesi větěndaşların měrkězilěşdirilměsi


bakı apellyasiya měhkěmesi 1926 qisa nömrěsi ilě zěng etměk


bakı apellyasiya měhkěmesi yasalara uyğunluğun těmin edilměsi


bakı apellyasiya měhkěmesi dava açmaq üçün ně lazimdir


bakı apellyasiya měhkěmesi dava izlěměk üçün ně etměliyem


bakı apellyasiya měhkěmesi dava vaxtları vè tarixlèri


bakı apellyasiya měhkěmesi dava nèticèlèri vè qèrarları


bakı apellyasiya měhkěmesi dava ilè bağlı suallar vè cavablar


bakı apellyasiya měhkěmesi dava ilè bağlı şikayetlèri kimè bildirmeliyem


bakı apellyasiya měhkěmesi dava ilè bağlı tèdbirlèr vè cèzalar


bakı apellyasiya měhkěmesi dava ilè bağlı sertifikatlar vè sènèdlèr


Qaynar Xəttin İstifadəçilərinin Sayı və Profili
Qaynar xəttin istifadəçilərinin sayı və profili, qaynar xəttin populyarlığını və hədəf auditoriyasını əks etdirir. Qaynar xətt 2019-cu ilin 1 iyulundan 2020-ci ilin 31 dekabrına qədər Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə daxil olan zənglərin 10 faizini təşkil edib. Bu müddətdə qaynar xəttə 15 min 500-dən çox zəng daxil olub. Qaynar xəttin istifadəçilərinin profilinə baxanda isə aşağıdakı məlumatlar görülür:


İstifadçi kateqoriyası


Zənglərin faizi


Vatandaşlar


75%


Vakillar


15%


Müvafiq orqanların nümayəndələri


5%


Digərləri


5%


Qaynar Xəttin İstifadəçilərinin Raziyyatı və Şikayətləri
Qaynar Xəttin Görünmüş və Görünmüyüçün Çatışmazlıqları
Qaynar xəttin görünmüş və görünmüyüçün çatışmazlıqları, qaynar xəttin fəaliyyətinin mənfi təsirlənə biləcək faktorlardır. Bu faktorlar, qaynar xəttin texniki, insani, hüquqi və etik mühitlilri ilə bağlıdır. Bu mühitlilri nəzərə alaraq, qaynar xəttin problemlərini və həll yollarını müzakirə edək.


Qaynar Xəttin Texniki və İnsani Problemləri
Qaynar xəttin texniki və insani problemləri, qaynar xəttin işləməsinin keyfiyyətini və sürətini azaldan və ya dayandıran problemlərdir. Bu problemlər aşağıdakılardır:


 • Qaynar xəttin nömrəsinin yadda saxlanması çətinliyi. Qaynar xəttin nömrəsi 012 599 00 00-dir. Bu nömrə, digər dövlət qurumlarının nömrələrindən fərqli olaraq, 6 rəqəmdir. Bu da istifadəçilər üçün yadda saxlanması çətin bir nömrədir. Bu problemi həll etmək üçün, qaynar xəttin nömrəsi daha asan yadda saxlanabilən bir nömrə ilə dəyişdirilə bilər; • Qaynar xәttin zәnglәrinin sifarişi vә qarşılanması sisteminin zәifliyi. Qaynar xәttә daxil olan zәnglәr, avtomatik olaraq sifariş edilir vә qarşılanır. Bu sistem, zәnglәrin sayına görә prioritet tәyin edir. Ancaq bu sistemdә bәzi zәifliklәr var. Mәsәlәn, bazi zәnglәr uzun müddәt gözlәmәyә mәcbur olur, bazi zәnglәr isә kәsilmir vә ya cavablandırılmır. Bu problemi hǝll etmǝk üçün, qaynar xǝttin zǝnglǝrinin sifarişi vǝ qarşılanması sistemi daha effektiv vǝ stabil olaraq tǝkmillǝşdirilǝ bilǝr; • Qaynar xættin operatorlarının sayının azlığı væ keyfiyyætsizliyi. Qaynar xættin operatorlarının sayı, qaynar xættæ daxil olan zænglærin sayına göræ müvafiq deyil. Bu da operatorlar üçün iş yükünü artırır væ onların keyfiyyætli işlæmæsinæ mane olur. Habelæ, bazi operatorlar istifadæçilær ilæ münasibæt quranda kifayæt qædær hörmætli, səbrli væ kompetent deyillær. Bu problemi hǝll etmǝk üçün, qaynar xəttin operatorlarının sayı artırıla və onların təlim və monitorinqindən keçirilə bilər;Qaynar Xəttin Hüquqi və Etik Mühitlilri
Qaynar xəttin hüquqi və etik mühitlilri, qaynar xəttin fəaliyyətinin hüququn və əxlaqın tələblərinə uyğun olmasını təmin edir. Bu mühitlilr aşağıdakılardır:


<l


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page