top of page

Questions and Answers

Public·29 members

Contoh Sop Kawalan Keselamatan Bilik Server Pdf


Contoh Sop Kawalan Keselamatan Bilik Server Pdf
Bilik server adalah ruang khusus yang menempatkan peralatan ICT seperti server, storan, rangkaian dan keselamatan yang digunakan oleh organisasi untuk menyimpan, memproses dan menghantar data. Bilik server memerlukan pengurusan dan pemeliharaan yang baik untuk memastikan keselamatan, ketersediaan dan prestasi peralatan ICT. Oleh itu, penting bagi organisasi untuk mempunyai SOP (Standard Operating Procedure) kawalan keselamatan bilik server yang jelas dan terperinci.


Download Zip: https://urlcod.com/2w3cBO


SOP kawalan keselamatan bilik server adalah dokumen yang menggariskan langkah-langkah, prosedur dan tanggungjawab yang perlu diambil oleh kakitangan ICT dan pihak berkepentingan dalam menguruskan bilik server. SOP ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangkan risiko kehilangan data, kerosakan peralatan, gangguan perkhidmatan, kebakaran, pencurian, sabotaj dan sebarang ancaman fizikal atau siber yang boleh menjejaskan bilik server. SOP ini juga bertujuan untuk memastikan pematuhan terhadap dasar, garis panduan, piawaian dan peraturan yang berkaitan dengan bilik server.


Contoh SOP kawalan keselamatan bilik server pdf boleh didapati di internet dengan menggunakan enjin carian seperti Bing. Berikut adalah beberapa contoh SOP kawalan keselamatan bilik server pdf yang boleh dijadikan rujukan:  • [GARIS PANDUAN PEMATUHAN BILIK SERVER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA]: Dokumen ini menjelaskan mengenai pematuhan terhadap aspek fizikal dan keselamatan terhadap bilik server bagi semua fasiliti KKM selaras dengan pematuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam Dasar Keselamatan ICT KKM Versi 5.0. Dokumen ini juga meliputi pembangunan, perolehan, pengurusan, penyelenggaraan, pemantauan dan pelupusan yang berkaitan dengan bilik server termasuk semua peralatan di dalamnya.  • [GARIS PANDUAN PENYEDIAAN BILIK SERVER - Pusat Teknologi Maklumat]: Dokumen ini menerangkan keperluan minimum ruang penempatan server untuk PTJ yang memerlukan server ditempatkan di premis mereka. Dokumen ini juga menyediakan panduan mengenai keselamatan, penyaman udara, pencegahan kebakaran, kebersihan, server dan kawalan keselamatan kabel di ruang penempatan server.  • [UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENGURUSAN ICT - PPII]: Dokumen ini menjelaskan mengenai pengurusan bilik server di seluruh sistem universiti dan pematuhan terhadap aspek fizikal serta keselamatan terhadap bilik server dalam memperkukuhkan keselamatan juga ketersediaan bilik server di UiTM. Dokumen ini juga merangkumi aspek-aspek seperti ruang penempatan server, akses masuk, bekalan kuasa sokongan, sistem pengesanan dan kawalan kebakaran, sistem penyaman udara dan kawalan suhu, sistem pengurusan rangkaian dan keselamatan serta penyelenggaraan bilik server.
SOP kawalan keselamatan bilik server pdf adalah salah satu cara untuk meningkatkan tahap kesedaran dan amalan terbaik dalam pengurusan bilik server. SOP ini juga boleh membantu organisasi untuk mengaudit, menilai dan meningkatkan prestasi bilik server secara berterusan. Oleh itu, organisasi yang mempunyai bilik server perlu menyediakan dan mengemaskini SOP kawalan keselamatan bilik server pdf yang sesuai dengan keperluan dan situasi mereka.
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page